Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti
LAMAJ, spol. s r.o.   
 Úvodné ustanovenia
 
Právne vzťahy medzi predávajúcim LAMAJ, spol. s r.o. a kupujúcim ( fyzická alebo právnicka osoba) sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej VOP), kúpnou zmluvou vzájomne uzatvorenou medzi LAMAJ, spol. s r.o. a kupujúcim, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR  a predovšetkým Obchodným zákonníkom. 
 Pojmy
- Učastníci vzťahu :  predávajúci a kupujúci
- Predávajúci:
 LAMAJ, spol. s r.o.
Šúdolská 744/3A, 949 11 Nitra, SR                                          
IČO: 36537349,  IČDPH: SK2020148581
Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s.,  č. účtu: IBAN: SK7311110000006615295009                        
Reg. v obch. registri Okresného súdu v Nitre, oddiel ,Sro ,vložka č.12036/N
Tel:: +421 907732870
 
- Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba
- Kúpna zmluva:
 - písomná listina, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú náležitosti ktorými sú: predmet kúpy, dátum dodania, kúpna cena, označenie účastníkov, potvrdená objednávka
Miesto doručenia zásielky
- miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako dodacie miesto v záväznej objednávke, inak sídlo fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne miesto podnikania
 
Spôsob objednávania tovaru
Objednávku môže kupujúci zaslať :faxom, e-mailom, poštou alebo cez internetový obchod na www.lamaj.sk, po vyplnení objednávkového formulára
Objednávku možno predávajúcemu oznámiť aj telefonicky a následne jú potvrdiť písomnou formou do 24 hodín
Objednávka musí obsahovať:
-          obchodné meno kupujúceho, alebo meno a priezvisko
-          sídlo, miesto podnikania, prípadne trvalé bydlisko kupujúceho
-         fakturačné údaje ( IČO, DIČ, IČ DPH )
-          názov resp. kód tovaru a množstvo objednávaného tovaru
-          termín a miesto dodania tovaru
-          spôsob odberu 
-          meno a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená konať     
    vo veci objednávky
 
Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná.
Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho.
Pri spracovaní objednávky je v prípade rozporu rozhodujúci kód tovaru.
Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť a to písomne resp. telefonícky do 24 hodín. 
Povinnosti predávajúceho

dodať: 

-   druh a množstvo tovaru v kúpnej cene podľa potvrdenej objednávky
-   tovar riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
-  tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 
Nezodpovedá za:
 
-  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
Dodacie podmienky
Podľa vzájomnej dohody.
Pokiaľ tovar je skladom - dodacia lehota max. 3 dní 
Pokiaľ tovar je potrebné vyrábať - dodacia lehota 2 - 4 týždne
V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou, napr. z dôvodov vyššej moci, je povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu a stanoviť nový dodací termín.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, skontrolovať neporušenosť obalov, prezrieť tovar a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa účastníci nedohodnú inak.
 
Cena tovaru
 Cena tovaru je určená v cenníku predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 
Platobné podmienky
 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná po dodaní tovaru, na základe vystavenej faktúry s vyznačenou dobou splatnosti, prípadne v hotovosti na dobierku, alebo vopred na základe vystavenej predfaktúry. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
Vady tovaru a reklamácia
Štandardná záruka24 mesiacov na celý sortiment. Na niektoré výrobky je poskytovaná záruka až 5 rokov.  Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúcim, napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenia, neodborná manipulácia, poškodenia spôsobené montážnou firmou alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá - ďalej OZ.
Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe , môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude vecou dokazovania spotrebiteľom, že vada nevznikla bežným opotrebením  výrobku, alebo zavinením spotrebiteľa.
Uplatnenie reklamácie
Na akceptáciu reklamácie je potrebné dodržať následovné postupy:
Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a nepoškodenosť tovaru a pri zistení nedostatkov je kupujúci povinný ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení. Po prevzatí tovaru a jeho rozbalení je potrebné skontrolovať tovar s dodacím listom alebo s faktúrou. Pri zistení nedostatkov, kupujúci by nemal používať tovar, na ktorom zistil vadu a je povinný nás o daných skutočnostiach čo najskôr informovať. Pokiaľ uznáme reklamáciu, reklamovaný tovar vám vymeníme, resp. dodáme iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Pri spätnom zasielaní je potrebné zabaliť tovar tak, aby sa nepoškodil počas prepravy, nakoľko poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Náklady za prepravu vráteného tovaru znáša kupujúci.
Pri uplatňovaní reklamácie treba napísať reklamačný protokol.
Snahou predávajúceho je reklamáciu vybaviť čo najskôr, ale najneskôr však do 30 dní.
Adresa pre uplatnenie reklamácie:
LAMAJ, spol. s r.o.
Šúdolská 744/3A
949 11 Nitra
Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 9, P.O.BOX 49 A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720216
email: nr@soi.sk

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru. Neplatí pre právnické osoby ( platí obchodný zákonník) Pri tovare, ktorý je vyhotovený na objednávku v neštandardných rozmerov na prianie kupujúceho, nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno,  priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite