Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti
LAMAJ, spol. s r.o.   
 Úvodné ustanovenia
 
Právne vzťahy medzi obchodníkom LAMAJ, spol. s r.o. a spotrebiteľom ( fyzická alebo právnicka osoba ktorá uskutočňuje nákup) sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej VOP), kúpnou zmluvou vzájomne uzatvorenou medzi LAMAJ, spol. s r.o. a spotrebiteľom, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR  a predovšetkým Obchodným zákonníkom. 
 Pojmy
- Učastníci vzťahu :  obchodník a spotrebiteľ
- Obchodník:
 LAMAJ, spol. s r.o.
Šúdolská 744/3A, 949 11 Nitra, SR                                          
IČO: 36537349,  IČDPH: SK2020148581
Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s.,  č. účtu: IBAN: SK7311110000006615295009                        
Reg. v obch. registri Okresného súdu v Nitre, oddiel ,Sro ,vložka č.12036/N
Tel:: +421 907732870
 
- Spotrebiteľ:
fyzická alebo právnická osoba
- Kúpna zmluva:
 - písomná listina, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú náležitosti ktorými sú: predmet kúpy, dátum dodania, kúpna cena, označenie účastníkov, potvrdená objednávka
Miesto doručenia zásielky
- miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako dodacie miesto v záväznej objednávke, inak sídlo fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne miesto podnikania
 
Spôsob objednávania tovaru
Objednávku môže spotrebiteľ zaslať :faxom, e-mailom, poštou alebo cez internetový obchod na www.lamaj.sk, po vyplnení objednávkového formulára
Objednávku možno obchodníkovi oznámiť aj telefonicky a následne ju potvrdiť písomnou formou do 24 hodín
Objednávka musí obsahovať:
-          obchodné meno spotrebiteľa, alebo meno a priezvisko
-          sídlo, miesto podnikania, prípadne trvalé bydlisko kupujúceho
-         fakturačné údaje ( IČO, DIČ, IČ DPH )
-          názov resp. kód tovaru a množstvo objednávaného tovaru
-          termín a miesto dodania tovaru
-          spôsob odberu 
-          meno a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za spotrebiteľa oprávnená konať     
    vo veci objednávky
 
Potvrdená objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.
Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná. Objednávka zaväzuje obchodníka až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany obchodníka.
Pri spracovaní objednávky je v prípade rozporu rozhodujúci kód tovaru.
Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť a to písomne resp. telefonicky do 24 hodín. 
Povinnosti obchodníka

dodať: 

-   druh a množstvo tovaru v kúpnej cene podľa potvrdenej objednávky
-   tovar riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
-  tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 
Nezodpovedá za:
 
-  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
Dodacie podmienky
Podľa vzájomnej dohody.
Pokiaľ tovar je skladom - dodacia lehota max. 3 dní 
Pokiaľ tovar je potrebné vyrábať - dodacia lehota 4 - 6 týždňov, prípadne po vzájomnej dohode medzi obchodníkom a spotrebiteľom
V prípade, že obchodník nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou, napr. z dôvodov vyššej moci, je povinný oznámiť tieto skutočnosti spotrebiteľovi a stanoviť nový dodací termín.
Obchodník odovzdá spotrebiteľovi všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a spotrebiteľ je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, skontrolovať neporušenosť obalov, prezrieť tovar a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť obchodníkovi.
Obchodník nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa účastníci nedohodnú inak.
 
Cena tovaru
 Cena tovaru je určená v cenníku obchodníka. Obchodník si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym spotrebiteľom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru 
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 
Platobné podmienky
 Spotrebiteľ je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná obchodníkom, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná po dodaní tovaru, na základe vystavenej faktúry s vyznačenou dobou splatnosti, prípadne v hotovosti na dobierku, alebo vopred na základe vystavenej predfaktúry. V prípade, že spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru obchodníkovi.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od obchodníka, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu obchodník umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
Vady tovaru a reklamácia
Štandardná záruka24 mesiacov na celý sortiment. Na niektoré výrobky je poskytovaná záruka až 5 rokov.  Obchodník nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností spotrebiteľom, napr.: používanie tovaru v rozpore s návodom o používaní, mechanické poškodenia, neodborná manipulácia, poškodenia spôsobené montážnou firmou alebo za vady, ktoré vznikli v dôsledku skutočností, za ktoré obchodník nezodpovedá - ďalej OZ.
Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe , môže spotrebiteľ reklamovať, ale rozhodnutie obchodníka, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude vecou dokazovania spotrebiteľom, že vada nevznikla bežným opotrebením  výrobku, alebo zavinením spotrebiteľa.
Uplatnenie reklamácie
Na akceptáciu reklamácie je potrebné dodržať následovné postupy:
Po prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu a nepoškodenosť tovaru a pri zistení nedostatkov je kupujúci povinný ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení. Po prevzatí tovaru a jeho rozbalení je potrebné skontrolovať tovar s dodacím listom alebo s faktúrou. Pri zistení nedostatkov, spotrebiteľ by nemal používať tovar, na ktorom zistil vadu a je povinný nás o daných skutočnostiach čo najskôr informovať. Pokiaľ uznáme reklamáciu, reklamovaný tovar vám vymeníme, resp. dodáme iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Pri spätnom zasielaní je potrebné zabaliť tovar tak, aby sa nepoškodil počas prepravy, nakoľko poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Náklady za prepravu vráteného tovaru znáša spotrebiteľ.
Pri uplatňovaní reklamácie treba napísať reklamačný protokol.
Snahou predávajúceho je reklamáciu vybaviť čo najskôr, ale najneskôr však do 30 dní.
Adresa pre uplatnenie reklamácie:
LAMAJ, spol. s r.o.
Šúdolská 744/3A
949 11 Nitra
Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: Staničná 9, P.O.BOX 49 A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720216
email: nr@soi.sk
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14. dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra, email: lamaj (ZAVINÁČ) lamaj.sk, tel.: 0944 411480
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, alebo vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na našej webovej stránke v obchodných podmienkach, jeho použitie však nie je povinné. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla: www.lamaj.sk Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).
 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime  platbu za tovar, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy.
Priame náklady za dopravu objednaného tovaru a náklady za dopravu vráteného tovaru znášate Vy..
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Platba Vám bude vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a zároveň nám bude do tohto termínu vrátený nepoškodený tovar, ktorý bol predmetom zmluvy. 
Vrátenie tovaru musí byť uskutočnené najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA
(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

— Komu .............. [Obchodník doplní svoje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a e-mailovú adresu]]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite